1. Մերտանըմիշտէլթխելենհայկականհացեր՝բազմազանուտարաձև, ևբոլոնէլհամեղէին, ախորժագռգռուախորժաբույր:Հիշումեմ՝մայրսթխումէրգռտնակովհարթեցված,ստվարաթղթիցէլբարակունուրբլավաշ, որըչորանալուց  հետոդառնումէրխրթխրթան: Հացթխելուօրըմայրսարթնանումէրվաղորդայնին,ճեպճերմակալյուրիցհունցումէրխմորը, որնսկզբում  առաձգական  էրլինում.բայցաստիճանաբար  դառնումէրփրփրուն:Մայրսգոնեձմռանը,երբաշխատանքնավելի  քիչէր,  կարողէրմի  կուշտքնել, բայցնրա  կարծիքով  հացն  ամպայման  պետքէ  թխվերվաղառավոտյան  ևնա, ամառ, լիներ, թեձմեռ,առավոտյանժամըհինգինարթնանալով, գործիէրանցնում : Երբբոլորս  ոտքիէրլինում : Միքանիժամողջտունըլցվածէրլինումնորթխվածհացիբուրմունքովուհաճելիջերմությամբ:
  2. Շարունակելովմեր՝անակընկալներովհարուստճանապարհը՝հետզհետեհանդիպումէինքնորանորսքանչելիքների: Միտեղմեզհիացնումէրվիթխարիմիսոսի, որնիրփչակիմեջտեղատարափիժամանակ  կարողէրպատսպարելքսանիինը-երեսունուղևորների:Այդխորոչը  միփոքրիկքողտիկիչափընդարձակ  էրևներսիցգմբեթարթմատուռի  նմանությունուներ: Սակայն  ծառի  վրատակավինընձյուղվածէինճյուղեր՝ծածկվածսաղարթախիտոստերով, որոնք, անշուշտ , հուզկու  մրրիկներժամանակ  մաքառումէին  հողմերիդեմ, ինրպեսկտրիճզորավարի՝  բազում  մարտերում  հաղթանակածթիկնապահերն:Միուրիշտեղ՝փրփրահոսգետի  ափին, ուղաձիգցցվածէրմիքարաժայռ՝միքանիկանգունբարուրությամբ: Նախորհարդավորարձանագրություններչուներ, այդորձաքարըվայրիինչպեսայն  երկնականկառուվեհասլացմեռը, որիզառիոերկրծքիցպոկվելուգլորվելէր:

Միասինգրվողձևեր

Առադրություն                              առարկա                                  առինքնել

Առաճել                                          առակրկել                                առլեցուն

Առանձին                                       առարկություն                        առկա

Առանձնախունց                           առափնյա                                առկախ

Առանձնահատուկ                       առգրավել                                առկայծել

Առանձնամաս                              առգրավում                             առկրել

Առանձնաշենք                              առդիր                                      առկցել

Առանձնաշնորհ                            առդրություն                          առհասարակ

Առանձնապես                               առեղծված                             առհավատչյա

Առանձնասենյակ                          առերես                                 առհավետ

Առանձնավայր                              առերեսում                           առձեռն

Առանձնատուն                              առերևույթ                           առճակտել

Առանձնարան                               առէր,առէջք                         առմիշտ

Առանցք                                        առըմբռնում                        առմուտք

Առանցքակալ                                առընդմիշտ                        առնվազն

Առանցքավոր                                առընթեր                             առողջ

Առապար                                        առժամ                                առօրեկան

Առավել                                           առժամանակ                     առօրյա

Առանձինգրվողձևեր

Առայսօր

Առայն

Առայս

Առհարյուր

Առհազար

Ըստ      Առանձինգրվողձևեր

Ըստամենյանի                    ըստէություն                  ըստմեծիմասին

Ըստայդմ                              ըստիս                             ըստորում

Ըստարժանվույն                 ըստկարգի                     ըստպատշաճի

Ըստերևույթին                   ըստկարելվույն              ըստօրենի

ԻԱռանձինգրվողձևեր

Իբացառյալ                    իծնե                                       իպաշտոնե

Իբնե                                 իկատարածել                     իպատիվ

Իդեպ                               իհայդգալ                             իսեր

Իդերև                              իհեճուկս                               իսրտե

Իզեն                                իմի                                          իվեր

Իթիվս                             իմիբերել                               իվերջո

Իզարմանս                     իներքո                                   իտես

Իզեն                                ինշան                                     իցույց

Իթիվս                             ինշանանավորումն

Իլրումն

Իլուր

Տրոհությաննշաններ

.Վերջակետ :

.Միջնակետ .

.Ստորակետ ,

.Բութ՝

Առոգանության  նշաններ

.Շեշտ՛

.Հարցականնշան՞

.Բացականչականնշան{ ՜}

Բացահայտնության  նշաններ

.Չակերտներ{ «»}

.Միությանգծիկ{ -}

.Անջատմանգծիկ{ –}

.Կախմանկետեր{… }

.Բազմակետեր{……}

.Փակագծեր () {}

.Ապաթարց  ‘

Քամինդադարեց. Ամպերըցրվեցին

  1. ակնախոռոչ-փաստարկել-ակնարկ

խոհեմաբար-աչալուրջ-լրջախոհ

անջրդի-սուզանավ-ջրասույզ

մտավորական-մանկություն-մանկամիտ

հաճոյախոսել-հետնաքիմք-քմահաճ

մնջախաղ-լռակյաց-լուռումունջ

  1. Արձակագիր-գանգրահեր-հերարձակ

Շքամուտք-գարնանային-գարնանամուտ

Համաստեղություն-գիտակայան-աստղագետ

Խաղաշրջան-հանդիպակաց-շրջակա

Թղթապանակ-անցուդարձ-անցաթուղթ

Հեզասահ-դաշտային-սահադաշտ

  1. Անփառունակ-սնամեջ-նսափառ

Ինքնուրույն-սիրահար-ինքնասեր

Թուլակամ-լիակատար-կամակատար

Պատռվածք-քաջասիրտ-սրտապատառ

Սնահավատ-փոփոխամիտ-համակատար

Փոխարքա-նստավայր-արքայանիստ

  1. գնաժառանգ-ջրվեժ-

Սառցալեռ-արյունարբու

Ծառուղի-խճանկար-

Դատարկամիտ-դտրկություն-

Կիզանուտ-հիածին-

Կշռադատել-հավասարասրուն-

Հարվածային-հեռուստակամուրջ-հեռահար

Բարեկեցիկ-նստացույց-նստակյաց

զրուցասեր-ճեպընթաց-ճեպազրույց

գործակից-վարորդական -գործավար

հիշաչար-կամակատար-չարակամ

արգելապատնեշ-շանթահար-շանթհարկել

պսակադրություն-ցայգալույս-լուսապսակ

հնադար-արևմտահայ-դարամուտ

հնէյաբան-մանրախնդիր-մանրեաբան

բնորրան-մեղմահնչյուն-

տնտեսվար-գինեվետ-

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s