TEST 2

Did you enjoy the film last night.

 

My friend speaks hardly any English.

 

We are looking forward to meeting Jane on Sunday.

 

We go to the club once a week.

My friend knows Paris so well because he used to live there.

 

Would you lend me your pen? I’ve lost mine.

 

I’m going to the cinema and so is Joe.

 

Help youself to a drink, please.

 

If I were you, I would go on the trip to Aberdeen.

 

We meet at the bus stop.

 

There are a lot of clouds. It looks like rain.

 

James thinks he’s the best car driver in the world.

 

He’s the singer I like best.

 

They have been playing basketball since 2010.

 

I think there’s someone at the door.

 

 

Have you finished yet?

TEST

They ordered something to drink.

 

Last summer I went to Stuttgart.

 

She did her homework in the afternoon.

 

He counted to 10.

 

Our cat caught a big mouse.

 

In 2011 our class made a trip to Norwich.

 

The weather was really nice.

 

The secretary deleted the file yesterday.

 

Paul said nothing to me.

 

The people whispered something to each other.

 

We call our dog.

 

Emma dreams in the lessons.

 

They look at birds.

 

John comes home from school.

 

I meet my friends.

 

He repairs the laptop.

 

Walter and Frank say hello.

 

The cat sits under the tree.

 

You drink water.

 

She forgets the lunchbox.

SPOT THE ROBOT DOG

A company makes robots. People call one robot Spot. Spot is a name for a dog. The robot looks like a dog. It has four legs. It moves like a dog.

 

It walks on rough land. It walks on smooth floors. It walks up and down stairs.

 

A person kicks it. The robot does not fall. It stays up. It has special parts to help it.

Մի ընկերություն ռոբոտներ է սարքում: Մարդիկ ռոբոտներից մեկին անվանել են Սփոթ: Սփոթը շան համար անուն է:

Ռոբոտը  նման  է շանը: Դա ունի չորս ոտ: Շան նման շարժվում է: Դա քայլում է կոշտ հողի վրա: Դա քայլում է հարթ գետնի վրա: Նա կարող է բարձրանալ և իձնել աստիճաններով: Մի մարդ փորձեց հրել ղրան: Բայց դա չընկավ: Դա կանգնած մնաց: Դա ունի հատում դետաալներ, որը օգնում է դրան:

DEADLY DISEASE IN INDIA

The swine flu is a disease. Around 13,000 people in India have this disease. Seven hundred and seventy-four people are dead.

 

The Indian government tries to help its people. The government gives hospitals medical supplies.

 

There is also a campaign on TV and on the radio. It tells people what to do.

Խոզի գրիպը  հիվանդություն է:  Շուրջ  13.000 մարդիկ ունեն այս հիվանդությունը Հնդկաստանում: Յոթ հարյուր և յոթանասունչորսը արդեն մահացել են:

Հնդկաստանի պետությունը փորձում է փրկել մարդկանց:  Պետությունը հիվանդանոցներին բժշկական պարագաններ է տալիս:

Այստեղ հեռուստացույցով և ռադիոով նույնպես արշավում է: Դա մարդկանց պատմում է թե ինչ պետք է անել:

BIRDS FLY LIKE A CLOUD

This happens in Israel. Starlings live there.  Someone films a lot of them with a camera.

 

Many starlings fly in the sky. They fly together. They look like a big, black cloud! This is very special.

 

The birds do this to get food. They also do this to be safe. Other birds cannot eat them when they do this

Այս դեպքը պատահել էր Իզրաելում:

Սարյակները ապրում են այնտեղ: Ինչվոր մեկը ֆիլմեր է նկարահանել նրանց մասին տեսախցիկով:

Սարյակները սավառնում են երկնքում: Նրանք միասին են սավառնում: Նրանք նման են մեծ գորշ ամպի: Դա շատ հատուք դեպք է:

Թռչունները անում են դա, որպեսզի սնունդ գտնեն: Նրանք անում են դա որպեսզի ապահով լինեն:

Ուրիշ թռչունները չեն կարող ուտել նրանց երբ նրանք անում են դա:

RED PANDAS ENJOY SNOW

A snow storm hits the Northeastern United States. People close schools. Peoplecancel flights. Two feet of snow (61 centimetres) fall in some areas.

Somebody likes the snow, however. Two red pandas, for example. They live in a zoo in New York. They play and have fun in the snow.

Red pandas are from China. They live in cold bamboo forests there.

 

Ձյան փոթորիկը հարվածեց հյուսիս-արևելյան Միացյալ Նահանգներին: Մարդիկ դադարեցրել են թռիչքները: Երկու ոտնաչափ ձյուն եկավ որոշ տարածքներում:  Ոմանք սիրում են ձյուն, ինչպես: Երկու կարմիր պանդաները օրինակի համար: նրանք ապրում են Նյու Յորքի գազանանոցում:  Նրանք խաղում են և զվարճանում են ձյան մեջ: Կարմիր պանդաները Չինաստանից են: Նրանք ապրում են հնդեկեղեգի ցուրտ վայրերում:

HOMEWORK

when it stops raining  we can carry on playing our basketball.

This family can eat out because they are rich.

I can’t join in the basketball because  my leg is broken.

I like drawing but I give up because I haven’t  time.

David took part in this competition.

I never cheat.

This music is very pleasant.

Helen invited us to her birthday party.

My friend supports me in the competition.

This place is dangerous and nobody takes a  risk to go there.

I am good mood  and I feel like going to the disco.

A TALE OF TWO MILLIONERS

Every morning, billionaire Milton Petrie walked from his New York  apartment and bought a newspaper from the regged old man on the street corner.One  morning  the man  wasn’t there.Petrie learned that  he was  very ill in the city hospital. Immediately he saiid his hospital bill and later, when  the  man died  , paid  for his funeral.The old man was just one of many people that Milton Petrie helped with his money.Whenever he read about personal disasterss in his newspaper he sent generous cheques,especially to the familiesof policemen or firemen injured at work.He also sent cheques to a mother  who lost  five children in a fire,and  a beautiful model,whose face was cut in a knife attack.It cost him millions of dollars, but he still had million left.He said that  he was lucky in business and he wanted to help those less fortunate than himself.”The nice thing is , the harder I work, the more money I make, and the more people I can help”.Milton Petrie died in1994 when he was 9. His will was 120 pages long because he left $150 million to 383 people. His widow, Carroll, his fourth and last wife , said his generosity was  aresult of the poverty of his early years.His  family were poor but kind-hearted.His father was a Russian immigrant  who became a policeman, but never arrested anyone, he was too kind.He couldn’t even give a parking ticket.

A topnotch WordPress.com site